הסכם שיתוף

חוק החברות תשנ"ט – 1999 קובע, כי זכותו של כל אדם לייסד חברה ובלבד שמטרת החברה אינה נוגדת את החוק, איננה בלתי מוסרית או איננה נוגדת את תקנות הציבור. כאשר חברה מוקמת על ידי יותר מבעל מניה אחד מומלץ לעשות בין בעלי המניות הסכם מייסדים

הסכם מייסדים מסדיר את מערכת היחסים בין היחידים אשר מעוניינים להתקשר ביניהם בשותפות עסקית או חברה. ההסכם מכיל את כל תנאי השותפות, דרכים לפתרון בעיות וסכסוכים עתידיים וכן את חלוקת הרווחים בשותפות או החברה המוקמת.

יזמים רבים אינם מודעים לחשיבותו של הסכם מייסדים, לא אחת חוברים מספר יזמים יחדיו מתוך מטרה אחת – להביא רעיון כלשהו לכדי מימוש מסחרי. ואולם ברעיון לא די .מטרתו העיקרית של הסכם המייסדים היא לערוך ספר חוקים מסודר שיכניס סדר בסביבה הבלתי מוכרת, אשר יזמים עלולים להיתקל בה .

עקרון העל בהסכם מייסדים – איכותו של הסכם מייסדים נמדדת במידה  בה ההסכם מקטין את הסיכוי להיווצרותם של "חיכוכים" מיותרים בין היזמים על ידי חלוקה ברורה של תפקידים וצפייתם של אירועים נפוצים בחייה של חברה בכלל, והחברה המוקמת בפרט. כמו גם במקרה של חילוקי דעות תהומיים בין היזמים, קיומם של מנגנונים חוזיים ברורים ופשוטים שמקטינים הסיכוי להגעת החברה לידי קיפאון של פעילותה ומאפשרים את המשך פעילותה התקינה, עד יישובן או עזיבתו של אחד היזמים על ידי מכירת מניותיו וסיום עבודתו בה.

הסכם המייסדים יכלול בתוכו את האלמנטים הבאים:

הקמת החברה – על ההסכם לכלול סעיפים הנוגעים למקום ההתאגדות של החברה, שיקולי מס, הדין החל, עלויות שונות הנוגעות להקמת החברה, רשימת השותפים וכדומה.

חלוקת המניות בין השותפים – חלוקת התפקידים בין מייסדי החברה, תחומי אחריותם ועיסוקם, היקף וסוג העבודה הנדרשת מכל שותף והעסקת עובדים.

ניהול החברה – אופן ניהולה של החברה, מינוי דירקטורים, אופן קבלת החלטות, זכויות חתימה, נושאים מהותיים אשר ידרשו רוב מיוחד, כגון שינוי מטרות החברה או הכנסת שותף חדש.

משאבים פיננסיים –  מקורותיה הכלכליים של החברה כגון הון עצמית, הלוואות בעלים, התחייבויות המייסדים להזרמת הון חדש, מימון חיצוני מגורמים שונים, כגון בנקים או משקיעים שונים, חלוקת דיווידנדים.

העברת מניות דרכי היפרדות ופטירה – הגבלות על מכירת מניות ואפון העברתן, כך שמייסד לא ימצא עצמו לפתע בשותפות עם צד שהוא אינו מעוניין בו, יש לכלול בהסכם מנגנוני הגנה עתידיים על זכויות מייסדי החברה ושמירה על זכויות המיעוט מפני קיפוחם על ידי הרוב. כמו כן חשוב לקבוע פתרונות למצב בו אחד המייסדים נפטר או מצוי במצב של אובדן כושר עבודה – מלא או חלקי.

פתרון סכסוכים – רצוי להסדיר סוגיית מחלוקות בין המייסדים בנושאים מהותיים, הפניה לבוררות הינה מומלצת בכפוף לניסוח סעיף בוררות מפורט, כולל ערכאת ערעור.

לסיכום, הסכם מייסדים הוא הסכם מורכב ובעל השלכות משמעותיות ביותר על האופן בו ינוהל העסק ו/או החברה לאחר הקמתם. הסדרת מנגנונים ברורים הצופים את האירועים בהם עשויים להיתקל בעתיד, חוסכת לצדדים ויכוחים מיותרים, מקטינה הסיכוי להגעת החברה למבוי סתום שכאמור, לעיתים גוזרת את דינה של החברה ומותירה את השותפים בהפסדים ניכרים.

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/פנייה לעו״ד והשימוש בו באחריות המשתמש בלבד.